រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែតម្លៃ ឯកតានៃសន្ទស្សន៍ បៀវត្សមូលដ្ឋាន របស់មន្ត្រីរាជការ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួង មុខងារសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានចេញ អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែប្រែតម្លៃឯកតា នៃសន្ទស្សន៍បៀវត្ស មូលដ្ឋានរបស់ មន្ត្រីរាជការ។

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែតម្លៃ ឯកតានៃសន្ទស្សន៍ បៀវត្សមូលដ្ឋាន របស់មន្ត្រីរាជការ

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែតម្លៃ ឯកតានៃសន្ទស្សន៍ បៀវត្សមូលដ្ឋាន របស់មន្ត្រីរាជការ

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែតម្លៃ ឯកតានៃសន្ទស្សន៍ បៀវត្សមូលដ្ឋាន របស់មន្ត្រីរាជការ