ស្តង់ដា​ទីក្រុង​ទេសចរណ៍​ស្អាត​អាស៊ាន​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ឱ្យ​ត្រៀម​អនុវត្ត​នៅ​កម្ពុជា

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ បាន​ប្រកាស​ឱ្យ​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នៅ​កម្ពុជា ត្រៀម​អនុវត្ត​ស្តង់​ដា​ទីក្រុង​ទេសចរណ៍​ស្អាត​អាស៊ាន។ លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ស្តង់ដា​ទីក្រុង​ទេសចរណ៍​ស្អាត​អាស៊ាន​នេះ​«ជា​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​របស់​កម្ពុជា» ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ ហើយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ដោយ​បណ្តា​រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​ក្នុង​សមាគម​អាស៊ាន កាល​ពី​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។