សាលារាជធានី បញ្ជាក់ពីការបញ្ឈប់យកកម្រៃសេវា លើរថយន្តចរាចរឆ្លងកាត់ ផ្លូវវេងស្រេង