សាលារាជធានី បញ្ជាក់ពីការបញ្ឈប់យកកម្រៃសេវា លើរថយន្តចរាចរឆ្លងកាត់ ផ្លូវវេងស្រេង

ភ្នំពេញ៖

សាលារាជធានី បញ្ជាក់ពីការបញ្ឈប់យកកម្រៃសេវា លើរថយន្តចរាចរឆ្លងកាត់ ផ្លូវវេងស្រេង