បណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ជូនពរ សម្ដេច ហេង សំរិន ក្នុងឱកាស ចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសាកល ២០១៦

បណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ជូនពរ សម្ដេច ហេង សំរិន ក្នុងឱកាស ចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសាកល ២០១៦