សម្ដេចតេជោ ជូនពរ សម្ដេច សាយ ឈុំ ក្នុងឱកាស ចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសាកល ២០១៦

សម្ដេចតេជោ ជូនពរ សម្ដេច សាយ ឈុំ ក្នុងឱកាស ចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសាកល ២០១៦