សម្ដេចតេជោ ថ្វាយព្រះពរ ព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាស ចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសាកល ២០១៦

សម្ដេចតេជោ ថ្វាយព្រះពរ ព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាស ចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសាកល ២០១៦