រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​កែប្រែ​តម្លៃ​ឯក​តា​នៃ​ស​ន្ទ​ស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រីរាជកា​រ

​រាជធានី​ភ្នំពេញ៖​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានសម្រេច​ចេញ​អនុ​ក្រឹ​ត្ស​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​ឯក​តា​នៃ​ស​ន្ទ​ស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រីរាជកា​រ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវ​ចាប់​អនុវត្ត​ថ្ងៃទី​១​ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​តទៅ​។ 

រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​កែប្រែ​តម្លៃ​ឯក​តា​នៃ​ស​ន្ទ​ស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រីរាជកា​រ
រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​កែប្រែ​តម្លៃ​ឯក​តា​នៃ​ស​ន្ទ​ស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រីរាជកា​រ
រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​កែប្រែ​តម្លៃ​ឯក​តា​នៃ​ស​ន្ទ​ស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រីរាជកា​រ