ព្រឹកនេះ សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា ចូលរួមវិធីបើក អនុសំវច្ចរ មហាសន្និបាត មន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ នៅសាលមហោ ស្របចតុមុខ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកម្មវិធីបើកអនុសំវច្ចរ មហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ នាសាលមហោស្រពចតុមុខ។

ព្រឹកនេះ សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា ចូលរួមវិធីបើក អនុសំវច្ចរ មហាសន្និបាត មន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ នៅសាលមហោ ស្របចតុមុខ

ព្រឹកនេះ សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា ចូលរួមវិធីបើក អនុសំវច្ចរ មហាសន្និបាត មន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ នៅសាលមហោ ស្របចតុមុខ

ព្រឹកនេះ សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា ចូលរួមវិធីបើក អនុសំវច្ចរ មហាសន្និបាត មន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ នៅសាលមហោ ស្របចតុមុខ

ព្រឹកនេះ សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា ចូលរួមវិធីបើក អនុសំវច្ចរ មហាសន្និបាត មន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ នៅសាលមហោ ស្របចតុមុខ

ព្រឹកនេះ សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា ចូលរួមវិធីបើក អនុសំវច្ចរ មហាសន្និបាត មន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ នៅសាលមហោ ស្របចតុមុខ

ព្រឹកនេះ សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា ចូលរួមវិធីបើក អនុសំវច្ចរ មហាសន្និបាត មន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ នៅសាលមហោ ស្របចតុមុខ