ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

ស្ទើរ​គ្រប់​ហាង​ទំនិញ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ដាក់​បដា​ធំៗ​បញ្ជាក់​ថា បញ្ចុះ​តម្លៃ​ទំនិញ​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​កាន់​តែ​ប្លែក​ភ្នែក​ ជាមួយ​នឹង​ពណ៌​ឆើត​ឆាយ​នៃ​ស្លាក​ទាំង​នោះ​។

 

 

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

 

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

 

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

 

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

 

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

 

 

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

 

 

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

 

 

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ

 

 

ចុង​ឆ្នាំ! ភ្នំពេញ​លម្អ​​ដោយ​ការ​ដាក់​ស្លាក​បញ្ចុះ​តម្លៃ