គណៈកម្មការទី៦រដ្ឋសភា កំពុងជួបជាមួយ សហជីព ពិភាក្សាលើសេចក្តី ព្រាងច្បាប់សហជីព

ភ្នំពេញ ៖  គណៈកម្មការទី៦ នៃរដ្ឋសភា ដែលដឹកនាំដោយលោក ប៉ែន បញ្ញា នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ កំពុងជួបជា មួយសហជីពទូទាំងប្រទេស ដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សហជីព នាវិមានរដ្ឋសភា ៕

គណៈកម្មការទី៦រដ្ឋសភា កំពុងជួបជាមួយ សហជីព ពិភាក្សាលើសេចក្តី ព្រាងច្បាប់សហជីព

គណៈកម្មការទី៦រដ្ឋសភា កំពុងជួបជាមួយ សហជីព ពិភាក្សាលើសេចក្តី ព្រាងច្បាប់សហជីព

គណៈកម្មការទី៦រដ្ឋសភា កំពុងជួបជាមួយ សហជីព ពិភាក្សាលើសេចក្តី ព្រាងច្បាប់សហជីព