តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

​ការប្រកួត​បោះឆ្នោត​ដើម្បី​ស្ទង់​មតិ​ជា​សាធារណ​ជ: អំពី​តារា​ប្រុស​ឆ្នើម​បំផុត​ក្នុង​ការសម្តែង​ប្រចាំឆ្នាំ​ដោយ​ការបោះឆ្នោត​តាម website, phone និង facebook​។ ដើម្បី​ស្វែងរក​តារា ដែល​ឆ្នើម​បំផុត មាន​ភាព​ទាក់ទាញ និង ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​ប្រិយមិត្ត​អ្នកគាំទ្រ​ទាំងអស់​។ តារា​ជាច្រើន​ដួង ត្រូវ​បានដាក់​នៅក្នុង​តារាង​ទាំងអស់ ហើយ​មានតែ​តារា​Top 10 ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវបាន​បង្ហាញ ភាពជោគជ័យ​នៃ​ភាគរយ​ទាំងអស់​។ តារា​ទាំង​5​ដួង​មានដូចជា​:

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

1. លោក Nadech បានទទួល 16.44% ជា​លំដាប់ថ្នាក់​លេខ​១ ប្រចាំឆ្នាំ មានមតិ​ខ្លះ​បាន​និយាយ​លេងសើច​ថា នេះ​គឺជា​ផល​បុណ្យ​ដែល​លោក​ទើបតែ​សឹក​រួច​។​

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

2. លោក Wei តារា​ប្រុស​ឆ្នើម​សំរាប់​បុ​ស្តិ៏​លេខ​7 ដែល​បានទទួល 13.66%

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

3. លោក​ប៉រ ក៏​ជា​តារា​ជើងចាស់ ហើយ​ជា​សុភាពបុរស ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ចំនួន 7.56%

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

4. លោក​ប៉ ជា​តារា​កំសត់ ដោយ​មិនទាន់រួច​ផុតពី​ជំងឺ​នៅឡើយ​ទេ លោក​ក៏បាន​ទទួល​ការគាំទ្រ ចំនួន​7.33% ព្រោះ​មាន​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន សង្ឃឹមថា​លោក​នឹង​ផុត​ភ័យ​

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

5. លោក Mario ដែលជា​តារា​ប្រុស​ល្បី នៅក្នុង​រឿង​បេះដូង​ពី​ដើម្បី​អូន ក៏បាន​ទទួល​ការគាំទ្រ​ច្រើន​នៅ ក្នុង​ឆ្នាំ 2015 ហើយ​លោក​បាន​ទទួលបាន 5.94%

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

6. តារា​ចាស់​ដោយ​ភាគច្រើន​គឺ​សម្តែង​ជា​លោកប៉ា បានទទួល​5.86%

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

7. នេះ​ក៏​ជា​តារា​ឆ្នើម​ហើយ​សម្តែង​ជា​យូរ​ឆ្នាំ​មកហើយ លោក​ជា​តួ​ចាស់​គំរូ ម្នាក់​ដែល​បានទទួល 4.94%

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

8. លោក Boy ក៏បាន​រាយ​នាម​នៅក្នុង​ឈ្មោះ​តារា​ឆ្នើម​ទាំង​10 ដែល​បានទទួល 3.86%

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

9. លោក Vi តារា​ប្រុស​សង្ហារ បាន​ជាប់​លំដាប់​លេខ​9 ដែលមាន​ទទួល 3.78%

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

10. លោក​ខា​វី ដែល​ភាគច្រើន​ត្រូវបាន​ហៅ​ឈ្មោះ​នេះ ជា​តារា​សម្តែង​ដែលមាន​ភរិយា​ចាស់​ជាង​វ័យ​តែ​ស្នេហា​របស់​អ្នក​ទាំង​២ គឺ​ប្រសើរ លោក​ជាប់​លំដាប់ថ្នាក់​លេខ 10 ព្រមជាមួយ​3.24%៕

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015