សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ប្រកាស​ផ្អាក​ការធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​បណ្តោះអាសន្ន

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បានប្រកាស​ផ្អាក​ធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​នៅ​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ តទៅ​រហូតដល់​មានការ​ជូនដំណឹង​ជាថ្មី​៕ សូម​មើល​សេចក្តីជូនដំណឹង​លម្អិត​របស់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ខាងក្រោម​៖

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ប្រកាស​ផ្អាក​ការធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​បណ្តោះអាសន្ន