ក្មេង​ចាំផ្ទះ ចាស់​ដើរលេង ?

-  ក្មេង​ចាំផ្ទះ ចាស់​ដើរលេង ?

ចម្លើយ​៖ ស្លឹកឈើ​

-  ក្រពើ​មិន​ជិះ ទៅ​ជិះ​គល់ឈើ ក្បាល​ដូច​គេ​រើ អាចម៍​ដូច​គេ​រោយ ?

​ចម្លើយ​៖ ខ្នោសកោសដូង​

[​ដកស្រង់​ពី​សៀវភៅ​ពាក្យ​បណ្តៅ​ខ្មែរ​៖ ជ័យ ចាប​]