ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​


ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

ជា​ទូទៅ​ផលិតករ​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​នានា​តែង​តែ​រំពឹង​ថា​ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​របស់​ពួក​គេ​គឺ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​មក​វិញ​តាម​រយៈ​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​តាម​រោង​កុន​នានា។​ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​មាន​ជន​ឆ្លៀត​ឱកាស​មួយ​ចំនួន​បាន​លួច​យក​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ទាំង​នោះ​ទៅ​បង្ហោះ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ពួក​គេ​ ដើម្បី​កេង​ផល​ប្រយោជន៍។​

 

​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ដែល​មាន​ការ​ Download​ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥៖

 

 

១. រឿង​ “INTERSTELLAR” ​ត្រូវ​បាន​ Download​ ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន​ ៤៦, ៧៦២, ៣១០​ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

២. រឿង​ “FURIOUS 7”​ ត្រូវ​បាន​ Download​ ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន​ ៤៤, ៧៩៤, ៨៨៧ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

៣. រឿង​ “AGE OF ULTRON”​ ត្រូវ​បាន​ Download ​ ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន ៤១, ៥៩៤, ១៥៩ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

៤. រឿង​ “JURASSIC WORLD”​ ត្រូវ​បាន​ Download​ ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន ៣៦, ៨៨១, ៧៦៣ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

៥. រឿង​ “Mad Max: Fury Road” ត្រូវ​បាន​ Download​ ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន ៣៦, ៤៤៣, ២៤៤ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

៦. រឿង​ “AMERICAN SNIPER ​ត្រូវ​បាន Download​ ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន ៣៣, ៩៥៣, ៧៣៧ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

៧. រឿង​ “FIFTY SHADES OF GREY”​ ត្រូវ​បាន​ Download ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន ៣២, ១២៦, ៨២៧ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

៨. រឿង​ “THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES” ត្រូវ​បាន​ Download​ ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន​ ៣១, ៥៧៤, ៨៧២​ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

៩. រឿង​ “GENISYS”​ ត្រូវ​បាន​ Download​ ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន​ ៣១, ០០១, ៤៨០​ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

១០. រឿង​ “THE SECRET SERVICE”​ ត្រូវ​បាន​ Download​ ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ចំនួន​ ៣០, ៩២២, ៩៨៧​ ដង

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ រដ្ឋ
ប្រភព៖ businessinsider