ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

អាស៊ី៖ ប្រិយមិត្ត តែងតែលង់សម្រស់ តារាម៉ូដែលរថយន្ តគ្រប់ពេលមានការ តាំងពិពណ៌រថយន្តថ្មីម្តងៗ ហើយម៉ូដែល លោកអ្នកឧស្សាបានឃើញភាគច្រើន គឺម៉ូដែលរថយន្តចិន និងកូរ៉ ដែលមានសម្រស់ដូចទេពធីតា ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹង បានឃើញសម្រស់របស់ម៉ូដែល រថយន្តសិង្ហបុរី ១៥រូប ដែលជាម៉ូដែល ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៥នេះ។
ទស្សនារូភាពជាម៉ូដែលទាំង ១៥រូប ជាមួយ looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

1. នាង Jessica JieShi Chen     

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

2. នាង Miki Ace                     

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

3. នាងYann Torng Lim          

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

4. នាងAngeline Tan               

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

5. នាង Vanessa Wong

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

6. នាង Teti Morzah      

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

7. នាងRachel Lee

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

8. នាងCecillia

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

9. នាងChrissa Ng

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

10. នាងMichelle Low

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

11.នាង Phoebe Phaelabely Teo

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

12. នាងAylna Neo

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

13. នាងKaren Stela

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

14. នាង Katherine Aiko

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

15. នាង Hui Yi Hew

ម៉ូដែល រថយន្ តសិង្ហបុរី ១៥រូប ពេញនិយមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥