ព្រឹកនេះ ព្រឹទ្ធសភា ប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលា សាងសង់អគារ ខុទ្ទកាល័យថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា

ភ្នំពេញ៖ ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បញ្ចុះបឋមសិលាខុទ្ធកាល័យថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា ជា ជំនួយ របស់ រដ្ឋាភិបាល សាធារណ រដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក្រោមអធីបភាព សម្តេច សេនាវិបុលភក្តី សាយ ឈុំ និងតំណាង ឯកអគ្ គរដ្ឋទូត សាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិន ប្រចាំនៅកម្ពុជា៕

 ព្រឹកនេះ ព្រឹទ្ធសភា ប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលា សាងសង់អគារ ខុទ្ទកាល័យថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា

ព្រឹកនេះ ព្រឹទ្ធសភា ប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលា សាងសង់អគារ ខុទ្ទកាល័យថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា

ព្រឹកនេះ ព្រឹទ្ធសភា ប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលា សាងសង់អគារ ខុទ្ទកាល័យថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា

ព្រឹកនេះ ព្រឹទ្ធសភា ប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលា សាងសង់អគារ ខុទ្ទកាល័យថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា