ការបំភ្លឺរបស់លោក ឆយ ម៉ុនលី ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តតាកែវ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការ អនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់លោក

: ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក ឆយ ម៉ុនលី ប្រធាន​មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្តតាកែវ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុងការ អនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់លោក

ការបំភ្លឺរបស់លោក ឆយ ម៉ុនលី ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តតាកែវ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការ អនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់លោក
ការបំភ្លឺរបស់លោក ឆយ ម៉ុនលី ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តតាកែវ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការ អនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់លោក