ការ​បំភ្លឹ​របស់​លោក ទឹម អ៊ុយ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដោះ​ស្រាយ ទំនាស់​រវាង​លោកស្រី សាយ ប៉ូច និង​លោក​ស្រី បុ្រក វ៉ន លើ​ករណី​បាត់​ក្របី​របស់​លោក​ស្រី សាយ ប៉ូច

: ការ​បំភ្លឹ​របស់​លោក ទឹម អ៊ុយ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដោះ​ស្រាយ ទំនាស់​រវាង​លោកស្រី សាយ ប៉ូច និង​លោក​ស្រី បុ្រក វ៉ន លើ​ករណី​បាត់​ក្របី​របស់​លោក​ស្រី សាយ ប៉ូច។

ការ​បំភ្លឹ​របស់​លោក ទឹម អ៊ុយ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដោះ​ស្រាយ ទំនាស់​រវាង​លោកស្រី សាយ ប៉ូច និង​លោក​ស្រី បុ្រក វ៉ន លើ​ករណី​បាត់​ក្របី​របស់​លោក​ស្រី សាយ ប៉ូច

  • ការ​បំភ្លឹ​របស់​លោក ទឹម អ៊ុយ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដោះ​ស្រាយ ទំនាស់​រវាង​លោកស្រី សាយ ប៉ូច និង​លោក​ស្រី បុ្រក វ៉ន លើ​ករណី​បាត់​ក្របី​របស់​លោក​ស្រី សាយ ប៉ូច已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/31  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: