ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក​វរសេនីយ៍​ឯក នូវ ដារ៉ា នាយ​កា​រិ​យា​ល័យ​នគរ​បាល​ប្រឆាំង​បទ​ល្មើស​សេដ្ឋកិច្ច នៃ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​ខេត្ត​រតន​គិរី ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី ភារ​កិច្ច

: ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក​វរសេនីយ៍​ឯក នូវ ដារ៉ា នាយ​កា​រិ​យា​ល័យ​នគរ​បាល​ប្រឆាំង​បទ​ល្មើស​សេដ្ឋកិច្ច នៃ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​ខេត្ត​រតន​គិរី ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី ភារ​កិច្ច

ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក​វរសេនីយ៍​ឯក នូវ ដារ៉ា នាយ​កា​រិ​យា​ល័យ​នគរ​បាល​ប្រឆាំង​បទ​ល្មើស​សេដ្ឋកិច្ច នៃ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​ខេត្ត​រតន​គិរី ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី ភារ​កិច្ច

ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក​វរសេនីយ៍​ឯក នូវ ដារ៉ា នាយ​កា​រិ​យា​ល័យ​នគរ​បាល​ប្រឆាំង​បទ​ល្មើស​សេដ្ឋកិច្ច នៃ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​ខេត្ត​រតន​គិរី ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី ភារ​កិច្ច