ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ណាសា៖ នៅឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ត្រូវបានចាត់ទុកជាឆ្នាំមាស របស់ NASA ដែលបានសម្រេច គោលដៅធំៗជាច្រើន ជាពិសេសការ ទៅដល់ និង ថតរូបភាពភពភ្លុយតូ, ការរកឃើញ ទឹក នៅលើ ផ្ទៃភពអង្គារ, និង ស្នាដៃ ជាប្រវត្តិ សាស្ត្រ មួយចំនួនទៀត ពាក់ព័ន្ ធនឹងការស្រាវជ្រាវ និង រុករកទីអវកាស ព្រមទាំងភពផែនដីយើងនេះ។

ដោយឡែក ខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកនាង នឹងបានទស្សនារូបភាព ដែលថតចេញពី ស្ថានីយ៍អវកាស ទាំង ១៥ ប៉ុស្តិ៍ដ៏ល្អផ្តាច់គេ សម្រាប់មួយឆ្នាំ ២០១៥ នេះ៖

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនា រូបភាពដ៏ ទាក់ទាញបំផុតទាំង ១៥ ពីទីអវកាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥