អគ្គិភ័យ កំពុងឆាប ឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅម្តុំ ផ្សារអូរឫស្សី

ភ្នំពេញ៖ មានអគ្គិភ័យមួយ បានកំពុងឆាប ឆេះផ្ទះ ប្រជាជន នៅក្បែរផ្សារអរឫស្សី។ ខណៈពេលនេះ ក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យ កំពុងចុះអន្តរាគមជាបន្ទាន់។

អគ្គិភ័យ កំពុងឆាប ឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅម្តុំ ផ្សារអូរឫស្សី

អគ្គិភ័យ កំពុងឆាប ឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅម្តុំ ផ្សារអូរឫស្សី