ក្រសួង​ធម្មការ​មិន​ទាន់​ធ្វើ​សកម្មភាព​ជាក់​ស្តែង​តាម​សំណើ​ព្រះ​សង្ឃ​ទេ

មិន​ទាន់​មាន​សកម្មភាព​ជាក់​ស្តែង​តាម​សង្ឃ​ប្រកាស​ដែល​ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​«ចាត់​វិធាន​ការ​តាម​នីតិវិធី​ច្បាប់»​ចំពោះ​ជន​ដែល​មន្ត្រី​សង្ឃ​ក្នុង​គណៈ​មហានិកាយ​ចោទ​ថា​«បំផ្លាញ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​​»​​ទេ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​អ្នក​នាំពាក្យ​ឱ្យ​ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា​កម្ពុជា ដែល​បាន​ប្រាប់​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ថា មាន​មូលហេតុ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រឿង​នេះ។