រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់

  • រុស្ស៊ី ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300 ទៅអ៊ីរ៉ង់已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/31  Category:​អន្តរជាតិ
Tags: