ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល​កាន់​អ៊ូអរ អឺងកង ខ្លាំង​ឡើង​នៅ​ម៉ោង​៩​កន្លះ​នេះ​។ មនុស្ស​ផ្តុំគ្នា​ជា​គ្រួសារ ជា​មិត្តភក្តិ និង​ជាពិសេស​រវាង​គូរ​ស្នេហ៍​។ អ្នកខ្លះ​លេងភ្លេង​ជា​ក្រុម អ្នកខ្លះ អុជ​កាំជ្រួច​ដៃ រីឯ​អ្នក​ខ្លះទៀត​បាន​គូររូប​បេះដូង បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​ដល់​គូរ​ស្នេហា និង​គ្រួសារ​។ អ្នកខ្លះ​ឆ្លា​ក់លើ​ឆ្នេរ​ខ្សាច់​នូវ​ឈ្មោះ​របស់ខ្លួន​ជា​អក្សរ​កាត់​ឡាតាំង បង្ហាញ​ពី​គូរ​ស្នេហា​នឹង​គ្នា​។​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​

ព្រះសីហនុ​៖ ឆ្លង​ឆ្នាំ​ឆ្នេរ​អូ​ឈើទាល កន្លែង​គូស្នេហ៍​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​