ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ ស្ថានីយ​ប្រេង​បន្ថែម​បុគ្គលិក​

​ភ្នំពេញ​៖ ខុសពី​សព្វដង​ដែល​ស្ថានីយ​ប្រេង​ទូទៅ​បន្ថយ​បុគ្គលិក​ចាក់​សាំង​នៅពេល​យប់​។ នៅ​យប់​ថ្ងៃបុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សាកល​នេះ ស្ថានីយ​ប្រេង​មួយចំនួន​បាន​បន្ថែម​បុគ្គលិក​ដើម្បី​អាច​បម្រើ​អតិថិជន​យ៉ាងច្រើន​កុះករ ដែល​សម្រុក​ចាក់​ប្រេងសាំង​ដើម្បី​ធ្វើដំណើរ​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំនេះ​។

​នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ឆ្លង​ឆ្នាំ ភាគច្រើន​លើសលប់ គឺ​អតិថិជន​ម៉ូតូ ដែល​មក​បន្តកន្ទុយ​គ្នា​ចាក់​ប្រេង​។ គេ​មិនសូវ​ឃើញ​យានយន្ត​ឡើយ​។​

ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ ស្ថានីយ​ប្រេង​បន្ថែម​បុគ្គលិក​

ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ ស្ថានីយ​ប្រេង​បន្ថែម​បុគ្គលិក​