ទស្សនាកាំជ្រួចស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​២០១៦នៅ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ

កាំជ្រួច​ជាច្រើនគ្រាប់​ត្រូវបាន​បាញ់​ដើម្បី​អបអរ និង​ស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦ ដោយមាន​ការចូល​រួមពី​ពលរដ្ឋដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់នៅ​ក្នុងរាជ​ធានីភ្នំពេញ។ អ្នក​យកព័ត៌មាន​របស់​សារព័ត៌មាន​ថ្មីៗ លោក ភិរុណ ឧត្តម លោក រឿន ភារុន និង លោក សេង គឹមតាឡា បាន​ផ្តិតយក​រូបភាព​ជូន​ដូចខាងក្រោម៖

ទស្សនាកាំជ្រួចស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​២០១៦នៅ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ

ទស្សនាកាំជ្រួចស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​២០១៦នៅ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ

ទស្សនាកាំជ្រួចស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​២០១៦នៅ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ

ទស្សនាកាំជ្រួចស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​២០១៦នៅ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ

ទស្សនាកាំជ្រួចស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​២០១៦នៅ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ