រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​


រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

ក្រុម​អ្នក​អវកាសយានិក​បាន​ធ្វើ​ការ​ចែក​រំលែក​រូបភាព​ស្អាតៗ​ជា​ច្រើន​សន្លឹក​ ដែល​ពួក​គេ​បាន​ថត​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​ ISS កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ។​​​​​​​​ ចង់​ដឹង​ស្រស់​ស្អាត​យ៉ាង​ខ្លះ​ ទៅ​តាម​ដាន​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

 

រូបភាព​ផែនដី​​ស្អាតៗ​​ ថត​​ចេញ​ពី​ស្ថានីយ​អវកាស​នា​​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុច​អាន៖ រូបភាព​មួយ​សន្លឹក​នេះ​បង្ហាញ​ថា ​ចក្រវាល​មាន​សភាព​ដូច​ម្ដេច​

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព​​៖ DailyMail​​​​​​​​​​​