ទម្រង់​បែបបទ​នៃ​បង្កាន់ដៃ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើសច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ត្រូវបាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​អន្តរក្រសួង​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ប្រកាស​អន្តរ ក្រសួង​ស្តីពី​ទម្រង់​បែបបទ នៃ​បង្កាន់ដៃ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់ ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​។​

​ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​បាន​បញ្ជាក់ថា បង្កាន់ដៃ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស នឹង​ច្បាប់​ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ត្រូវ​បោះ​ពុ​ម្ភ​ឡើង​ដោយ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដោយ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់ ដាក់បន្ទុក​ដល់​អ្នកប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ល្មើស​ឲ្យ​បង់ប្រាក់​ពិន័យ លើ​បទល្មើស​នឹង​ច្បាប់ ដែល​សាមីខ្លួន បាន​ប្រព្រឹត្ត​ជាក់ស្តែង​៕

​សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ​សេចក្តីប្រកាស​អន្តរក្រសួង​ទាំងស្រុង​ដូចខាងក្រោម​៖

ទម្រង់​បែបបទ​នៃ​បង្កាន់ដៃ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើសច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ត្រូវបាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​អន្តរក្រសួង​
ទម្រង់​បែបបទ​នៃ​បង្កាន់ដៃ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើសច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ត្រូវបាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​អន្តរក្រសួង​
ទម្រង់​បែបបទ​នៃ​បង្កាន់ដៃ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើសច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ត្រូវបាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​អន្តរក្រសួង​