ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ

  • ម៉ាលី បន្តប្រកាសដាក់ប្រទេស ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ខែចុង ខែមីនា បន្ទាប់ពីមានការគំរាម កំហែងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ已关闭评论
  • 16 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/01  Category:​អន្តរជាតិ
Tags: