សាលាខេត្តកោះកុង រៀបចំពិធីជប់លាងឆ្លងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ ចូលឆ្នាំថ្មី

កោះកុង : ដើម្បីអបអរសាទរ ឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីឆ្នាំសកលឆ្នាំ២០១៦និងឆ្នាំចាស់២០១៥បានឆ្លងផុតទៅ នៅពាកកណ្តាលអាធ្រាតនេះ។ សាលា ខេត្តកោះកុងបានរៀបចំអបអរសា។ទនិងធ្វើការ សំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីនៅក្រោមឱវាទគ្រប់ស្ថាបណ្ណ័ អង្គភាព និងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់។

ពិធីអបអរសាទរ ឆ្នាំចាសឈានចេញទៅឆ្នាំថ្មីឈានចូលមកដល់ត្រូវបានរៀបចំ នៅយប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងបរិវេន សាលាខេត្ត។ នៅក្នុងពិធីនេះលោក ប៊ុន លើត អភិបាលខេត្តបានមានមតិសំណេះសំណាលថា រាត្រីនេះលោក មានសេចក្តី សោមនោស្សរីករាយ ណាស់ហើយក៏ ជាសក្ខីភាព មួយដែល ដែលជួបជំុ គ្រប់មន្រ្តីទាំងអស់ទាំង ស្ថាបណ្ណ័សីុវិលទាំង ស្ថាបណ្ណ័ប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ និងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។ ព្រោះមន្រ្តីរាជការទាំងអស់ រាល់ថ្ងៃមានកាព្វកិច្ចរៀងខ្លួន ក្នុងការបំរើប្រទសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ ទើបតែ នេះទេដែលយើងបាន ជួបគ្នាស្ថិតក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទ ឆ្នាំចាស់ ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មី២០១៦។លោកក៏សូមឲ្យមន្រ្តី ទាំងទូទាំង ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋ ទទួលជ័យជំនះ ក្នុងការងារនិងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ។

សាលាខេត្តកោះកុង រៀបចំពិធីជប់លាងឆ្លងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ ចូលឆ្នាំថ្មី

សាលាខេត្តកោះកុង រៀបចំពិធីជប់លាងឆ្លងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ ចូលឆ្នាំថ្មី

សាលាខេត្តកោះកុង រៀបចំពិធីជប់លាងឆ្លងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ ចូលឆ្នាំថ្មី