រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

ពេលកន្លងមក​យើង​ធ្លាប់​បានឃើញ​រួចមកហើយ​អំពី​សម្រស់​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​រថយន្ត​នៅក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​សេដ្ឋកិច្ច​ធំៗ​មួយចំនួន​នៅ​អាស៊ី​ដូចជា កូរ៉េខាងត្បូង និង ចិន ជាដើម ។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ប្រហែលជា​មិនទាន់​បានឃើញ​នៅឡើយ​ទេ​អំពី​សម្រស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​រថយន្ត​របស់​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី ដែលជា​ប្រទេសមួយ​ដែលមាន​សេដ្ឋកិច្ច​លូតលាស់​ខ្លាំង​មិន​ចាញ់​កូរ៉េខាងត្បូង និង ចិន ប៉ុន្មាន​នោះទេ ។

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​គេហទំព័រ Mean Machines Online របស់​ម៉ាឡេស៊ី បាន​ចងក្រង​រូបថត​តារា​ម៉ូ​ដែល​រថយន្ត របស់​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី មួយចំនួន​ដើម្បី​បង្ហាញ​ដល់​មហាជន​រាប់លាន​នាក់​នៅលើ​ពិភពលោក​ឲ្យ​បានឃើញ និ​ង ស្គាល់​អំពី​សម្រស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​ទាំងនោះ ។

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

ដើម្បី​ចង់ដឹងថា តើ​រវាង​សម្រស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​រថយន្ត​សិង្ហ​បុរី និង សម្រស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​រថយន្ត​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង និង ចិន មាន​លក្ខណៈ​ប្លែក​គ្នា​យ៉ាងណា​នោះ​សូម​មើល​រូបថត​ខាងក្រោម​នេះ​ទាំងអស់គ្នា ៖ (​ប្រភព ឡូ​លី​ប៉ប​) កុសល​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​

រូបថត ២៥ សន្លឹក​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិង្ហ​បុរី ដែល​លេចធ្លោ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥​