សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

កូរ៉េ៖ តារាចម្រៀងរូបស្រស់វ័យ ២៧ឆ្នាំនាង Woori សមាជិកក្រុមចម្រៀងកូរ៉េ Rainbow តែងតែស្រស់ស្អាតគ្រប់ពេល បង្ហាញខ្លួនមិនថានៅលើឆាក ឬការថតរូបផ្សេងៗនោះទេ ហើយមានពេលខ្លះតារាចម្រៀងរូបនេះ ក៏កាន់តែទាក់ទាញដោយរូបរាង្គ និងសម្លៀកបំពាក់ដ៏សិចស៊ីរបស់ខ្លួន ។

ខាងក្រោម ជារូបភាព ១១សន្លឹកសិចស៊ីរបស់ Woori ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់ និងសរសើរថានាងពិតជាស្រស់ស្អាត ទស្សនាជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា!៕

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់

សិចស៊ី ១១ឈុតរបស់នាង Woori សមាជិក Rainbow ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ លង់សម្រស់