យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

យុវតីវ័យ១៨ឆ្នាំមួយរូបឈ្មោះ Angela Clayton ដែលមកពីកោះ Long Island នៃរដ្ឋ New York មានទេពកោសល្យពិសេស ដែលអាចដេរសំលៀកបំពាក់បានយ៉ាងល្អប្រណិត។

យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

Angela បាននិយាយថាបច្ចេកទេសនៃការដេរសំលៀកបំពាក់នេះគឺនាងរៀនដោយខ្លួនឯង ពោលគឺរៀនចាប់តាំងពីមានអាយុ១៤ឆ្នាំ ហើយចំពោះម៉ូដសំលៀកបំពាក់ភាគច្រើនគឺយកលំនាំតាមម៉ូដសំលៀកបំពាក់តួអង្គតុក្កតាល្បីៗផ្សេងៗគ្នា។ ចង់ដឹងថាសំលៀកបំពាក់ដែលក្មេងស្រីវ័យ១៨ឆ្នាំនេះដេរឡើងមានសភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាទស្សនាដូចខាងក្រោម៖

យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាចដេរសំលៀកបំពាក់ ដូចក្នុងរឿងតុក្កតា បានយ៉ាងឡូយ

ប្រភព៖ គេហទំព័រ news.sabay.com.kh