​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

ឆ្នាំ​២០១៥គឺជា​ឆ្នាំ​ដែល​ Justin Bieber រវល់​ខ្លាំង​​ទាំង​ការងារ​​សិល្បៈ និង​រឿង​ជីវិត​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ ​តារា​ចម្រៀង​សញ្ជាតិ​កាណាដា​រូប​នេះ បាន​ទាក់ទង​នារីៗ​ជា​ច្រើន​កាល​ឆ្នាំ​២០១៥ ប៉ុន្តែ​តើ​បុរស​សង្ហា​វ័យ​​២១​ឆ្នាំ​រូប​នេះ ស្រលាញ់​ម្នាក់​ណា​ឲ្យ​ប្រាកដ​ដែរ​ទេ ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​២០១៦​នេះ? តោះ! ចង់​ដឹង​ស្រី​ស្នេហ៍​របស់​ Justin ឆ្នាំ​មុន​មាន​នរណា​ខ្លះ សូម​មើល​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

 

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

១. Selena Gomez

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

២. Kourtney Kardashian

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

៣. Jasmine Villanueva

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

៤. Cindy Kimberly

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

៥. Jennifer Lawrence

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

៦. Jayde Pierce

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

៧. Xenia Deli

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

៨. Hailey Baldwin

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

៩. Kendall Jenner

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

១០. Shanina Shaik

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

១១. Ariana Grande

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

១២. Yovanna Ventura

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

 

១៣. Ashley Moore

​តើ​ Justin Bieber អាច​នឹង​ស្រលាញ់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ណា​ប្រាកដ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ក្នុង​ចំណោម​១៣​នាក់​នេះ?

​ប្រែ​សម្រួល៖ វិន ជីវ័ន្ត
​ប្រភព៖ hollywoodlife