តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

តារា៖ ឆ្នាំ២០១៥គឺជាឆ្នាំដែល Justin Bieber រវល់ខ្លាំងទាំងការងារសិល្បៈ និងរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន។ តារាចម្រៀងសញ្ជាតិកាណាដារូបនេះ បានទាក់ទងនារីៗជាច្រើនកាលឆ្នាំ២០១៥ ប៉ុន្តែតើបុរសសង្ហាវ័យ២១ឆ្នាំរូបនេះ ស្រលាញ់ម្នាក់ណាឲ្យប្រាកដដែរទេ ក្នុងឆ្នាំថ្មី២០១៦នេះ? តោះ! ចង់ដឹងស្រីស្នេហ៍របស់ Justin ឆ្នាំមុនមាននរណាខ្លះ សូមមើលខាងក្រោមនេះ៖

១. Selena Gomez

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

២. Kourtney Kardashian

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

៣. Jasmine Villanueva

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

៤. Cindy Kimberly

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

៥. Jennifer Lawrence

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

៦. Jayde Pierce

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

៧. Xenia Deli

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

៨. Hailey Baldwin

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

៩. Kendall Jenner

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

១០. Shanina Shaik

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

១១. Ariana Grande

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

១២. Yovanna Ventura

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

១៣. Ashley Moore

តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?

ប្រភព៖ សប្បាយ

  • តើ Justin Bieber អាចនឹងស្រលាញ់ ស្រីស្អាតម្នាក់ណា ប្រាកដឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងចំណោម ១៣នាក់នេះ?已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/03  Category:កំសាន្ត