បទចម្រៀង ល្បីកក្រើក ទាំង១០ របស់តារា K-Pop ឆ្នាំ២០១៥!

តារា៖ សម្រាប់ឆ្នាំថ្មី២០១៦នេះ វិបសាយ allkpop បានបង្ហាញនូវបទចម្រៀងល្បីៗបំផុតទាំង១០ កាលឆ្នាំ២០១៥ ដែលចំណាត់ថ្នាក់ទាំងអស់នេះគឺ គិតលើកម្រិតនៃប្រជាប្រិយភាព ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងតារាងបទចម្រៀង

ការសម្ដែងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ និងរួមទាំងគំនិតរបស់បុគ្គលិក allkpop ផងដែរ។ សូមទស្សនាទាំង១០បទខាងក្រោម៖

បទចម្រៀង ល្បីកក្រើក ទាំង១០ របស់តារា K-Pop ឆ្នាំ២០១៥!

១០. “Ah Yeah”

៩. “I”

៨. “Hello Bitches”

៧. “I Need U”

៦. “Loser”

៥. “Me Gustas Tu”

៤. “Crazy”

៣. “Um Oh Ah Yeah”

២. “Auditory Hallucination”

១. “Bang Bang Bang”

ប្រភព៖ សប្បាយ