រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

ឆ្នាំ២០១៥ទើបតែបានកន្លងផុតទៅ តែរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ពេលនេះទៅក្រឡេកមើលរថយន្តកំពូលៗ ដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកបានចេញលក់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅទាំងអស់គ្នា។

១. Koenigsegg CCXR Trevita៖ តម្លៃ៤,៨លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន៨, ទំហំ៤,៨លីត្រ, កម្លាំង១០០៤សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ១០០គ.ម/ម៉៖ ២,៩វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៤១០គ.ម/ម៉

២. Lamborghini Veneno៖ តម្លៃ៤,៥លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន១២, ទំហំ៦,៥លីត្រ, កម្លាំង៧៥០សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ១០០គ.ម/ម៉៖ ២,៩វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៣៣៥គ.ម/ម៉

៣. Lykan Hypersport៖ តម្លៃ៣,៤លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន៦, ទំហំ៣,៧លីត្រ, កម្លាំង៧៧០សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ១០០គ.ម/ម៉៖ ២,៨វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៣៩៥គ.ម/ម៉

៤. Mansory Vivere Bugatti Veyron៖ តម្លៃ៣,៤លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន១៦, ទំហំ៨លីត្រ, កម្លាំង១២០០សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ១០០គ.ម/ម៉៖ ២,៦វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៤១០គ.ម/ម៉

៥. Ferrari F60 Amrecia៖ តម្លៃ២,៥លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន១២, ទំហំ៦,២លីត្រ, កម្លាំង៧៤០សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ១០០គ.ម/ម៉៖ ៣,១វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៣២១គ.ម/ម៉

៦. Koenigsegg One៖ តម្លៃ២លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន៨, ទំហំ៥លីត្រ, កម្លាំង១៣០០សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ៩៦គ.ម/ម៉៖ ២,៥វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៤៤០គ.ម/ម៉

៧. Aston Martin One-77៖ តម្លៃ១,៤លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន១២, ទំហំ៧,៣លីត្រ, កម្លាំង៧៥០សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ១០០គ.ម/ម៉៖ ៣,៥វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៣៥៥គ.ម/ម៉

៨.HUAYRA Pagani៖ តម្លៃ១,៤លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន១២, ទំហំ៦លីត្រ, កម្លាំង៦២០សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ១០០គ.ម/ម៉៖ ៣វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៣២១គ.ម/ម៉

៩. Ferrari LaFerrari៖ តម្លៃ១,៤លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន១២, ទំហំ៦,៣លីត្រ, កម្លាំង៩៦៣សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ១០០គ.ម/ម៉៖ ៣វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៣៥០គ.ម/ម៉

១០. Zenvo ST1៖ តម្លៃ១,២លានដុល្លារ

រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥

-ម៉ាស៊ីន៖ ចំនួន៨, ទំហំ៦,៨លីត្រ, កម្លាំង១១០៤សេះ -បង្កើនសន្ទុះពី០ទៅ១០០គ.ម/ម៉៖ ៣វិនាទី -ល្បឿនអតិបរមា៖ ៣៧៤គ.ម/ម៉

ប្រភព៖ សប្បាយ

  • រថយន្តតម្លៃថ្លៃកប់ពពកទាំង ១០ដែលបានចេញលក់ នាឆ្នាំ២០១៥已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/03  Category:កំសាន្ត