អាជ្ញាធរប្រកាស ជ្រើសរើសភ្នាក់ងារ សណ្តាប់ធ្នាប់ទេសចរណ៍ ជិត២០០នាក់

ភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធរអប្សរាជាអាជ្ញាធរ ដើម្បីការពាររមណីយដ្ឋាន និងរៀបចំតំបន់សៀមរាបអង្គរ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានប្រកាសជ្រើសរើសភ្នាក់ងារសណ្តាប់ធ្នាប់ទេសចរណ៍ចំនួន ១៦១រូប ឲ្យបម្រើការងារតាមប្រាសាទ នានាក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ៕

អាជ្ញាធរប្រកាស ជ្រើសរើសភ្នាក់ងារ សណ្តាប់ធ្នាប់ទេសចរណ៍ ជិត២០០នាក់