អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អង់គ្លេស៖ អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មនៃទីក្រុង Cramlington នៅខាងជើងភាគខាងកើតប្រទេសអង់គ្លេស គឺជាបំណែកសិល្បៈដីធ្លី បានក្លាយជារូបរាងរបស់ស្រ្តីម្នាក់គ្មានសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា "Northumberlandia" នេះ។

រូបនេះបង្កើតឡើងដោយស្ថាបត្យករជនជាតិអាមេរិក គឺ លោកCharles Jencks ហើយនាង Northumberlandia ត្រូវបានគេហៅថា ជារូបចម្លាក់មនុស្សស្រីដែលធំជាងគេបំផុតចម្លាក់នៅលើពិភពលោក។ លោក Charles Jencks បានចំណាយពេល២ឆ្នាំក្នុងការសាងសង់ថ្មដីឥដ្ឋនិងដីទម្ងម់១,៥ តោន ។ ស្នូលរបស់នាងត្រូវបានធ្វើឡើងពីថ្មស្រទាប់ជាមួយដីឥដ្ឋ និងការឡើងដល់កំពូលជាមួយដីដាំស្មៅល្អពណ៌ខៀវស្រង៉ាត់។ សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម៕

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស

អតីតរ៉ែធ្យូងថ្មក្លាយជារូប ស្រីស្រាតពេញនិយម នៅអង់គ្លេស