តើនាវាធំបំផុត កាលពីជាង ១០០ឆ្នាំ មុន និង នាវាធំបំផុតបច្ចុប្បន្ន ខុសគ្នាដូចម្តេច?

ឡុងដ៍៖ បើនិយាយអំពីនាវា ដែលធំបំផុត កាលពីជាង ១០០ឆ្នាំមុននោះ គឺយើងពិតជានឹក ឃើញដល់នាវា Titanic ដែលល្បីល្បាញ បន្ទាប់ពីខ្សែ ភាពយន្ត ឆ្នាំ ១៩៩៧។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញ នាវាដែល ធំជាងគេនោះ គឺ មានឈ្មោះថា The Allure of the Seas ដែលមានទំហំធំ និង សមត្ថភាពខ្លាំងជាង Titanic ទ្វេដង។

ប្រៀបធៀបលក្ខណៈសម្បត្តិ នៃនាវាទាំងពីរ៖
១. The Titanic៖ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ ១៩១១
-  ទម្ងន់ៈ ៤៦,៣២៨ តោន
-  អាចផ្ទុកអ្នកដំណើរៈ ៣.៥៤៧ នាក់
-  បណ្តោយៈ ២៦៩ ម៉ែត្រ និង ទទឹងៈ ២៨ ម៉ែត្រ
-  កម្ពស់គិតពីបាតនាវាៈ ៥៣ ម៉ែត្រ
-  បើកបរៈ ល្បឿនលឿនបំផុត ៤៤ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង
២. The Allure of the Seas៖ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ ២០១០
-  ទម្ងន់ៈ ២២៥ តោន
-  អាចផ្ទុកអ្នកដំណើរៈ ៦.២៩៦ នាក់
-  បណ្តោយៈ ៣៦២ ម៉ែត្រ និង ទទឹងៈ ៤៧ ម៉ែត្រ
-  កម្ពស់ពីផ្ទៃទឹកៈ ៧២ ម៉ែត្រ
-  បើកបរៈ ល្បឿនលឿនបំផុត ៤២ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

ចំណុចដែលអន់ជាងរវាងនាវាទាំងពីរនោះ គឺមានតែមួយគត់ ដោយសារនាវាតូច អាចធ្វើចរាចរណ៍ បានលឿន ជាងនាវា ដែលមានទំហំកាន់តែធំ៕

តើនាវាធំបំផុត កាលពីជាង ១០០ឆ្នាំ មុន និង នាវាធំបំផុតបច្ចុប្បន្ន ខុសគ្នាដូចម្តេច?