ការប្រកួត ចម្លាក់ទឹកកក អន្តរជាតិ នៅទីក្រុងហាប៊ីន

ហាប៊ីន៖ យោងតាមទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មានចិន ស៊ិន ហួ នាថ្ងៃទី ៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ពិធីបានបើកការប្រកួតចម្លាក់ ទឹកកកអន្តរជាតិ ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាប៊ីន ខេត្ត Heilongjiang ភាគឦសាន ប្រទេសចិន។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ មានការចូលរួមវិស្វករល្បីៗ ទូទំាងពិភពលោកផ្នែក រូបចម្លាក់រួមមាន៖ រុស្ស៊ី , ម៉ុងហ្គោលីជាដើម ហើយរូបចម្លាក់ ទឹកកកទំាងនេះមានរូបខុសៗគ្នា ដែលអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបាន។ សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម៖

ការប្រកួត ចម្លាក់ទឹកកក អន្តរជាតិ នៅទីក្រុងហាប៊ីន

ការប្រកួត ចម្លាក់ទឹកកក អន្តរជាតិ នៅទីក្រុងហាប៊ីន

ការប្រកួត ចម្លាក់ទឹកកក អន្តរជាតិ នៅទីក្រុងហាប៊ីន

ការប្រកួត ចម្លាក់ទឹកកក អន្តរជាតិ នៅទីក្រុងហាប៊ីន

ការប្រកួត ចម្លាក់ទឹកកក អន្តរជាតិ នៅទីក្រុងហាប៊ីន

ការប្រកួត ចម្លាក់ទឹកកក អន្តរជាតិ នៅទីក្រុងហាប៊ីន

ការប្រកួត ចម្លាក់ទឹកកក អន្តរជាតិ នៅទីក្រុងហាប៊ីន

ការប្រកួត ចម្លាក់ទឹកកក អន្តរជាតិ នៅទីក្រុងហាប៊ីន