សិក្ខាសាលា ស្តីពីយុត្តិសាស្រ្ត នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ ស៊ីវិល ទស្សនទាន កម្ពុជា-កូរ៉េ-ជប៉ុន

ភ្នំពេញ៖ ប្រធានគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោក ប៊ុន ហុន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានប្រកាស បើកសិក្ខាសាលា ស្តីពី យុត្តិសាស្រ្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ ស៊ីវិល ទស្សនទាន កម្ពុជា កូរ៉េ និងជប៉ុន៕

សិក្ខាសាលា ស្តីពីយុត្តិសាស្រ្ត នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ ស៊ីវិល ទស្សនទាន កម្ពុជា-កូរ៉េ-ជប៉ុន

សិក្ខាសាលា ស្តីពីយុត្តិសាស្រ្ត នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ ស៊ីវិល ទស្សនទាន កម្ពុជា-កូរ៉េ-ជប៉ុន