សេចក្តីប្រកាស​រួម​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ការប្រឡង​យក​ប័ណ្ណបើកបរ និង​ការប្តូរ​ប័ណ្ណបើកបរ​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​រួមមួយ​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ការប្រឡង​យក​ប័ណ្ណបើកបរ និង​ប្តូរ​ប័ណ្ណបើកបរ​។​

​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ដែល​ចេញ​នា​ថ្ងៃទី​០៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ក្រសួង​បានសម្រេច​កែប្រែ​តម្លៃ​សាធារណៈ លើ​ការប្រមូល​ចំណូល​ពី​ការប្រឡង​យក​ប័ណ្ណ បើកបរ និង​ប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា តតិយតា ប័ណ្ណបើកបរ​៕ សូម​មើល​សេចក្តីប្រកាស​លម្អិត​ដូចខាងក្រោម​៖

សេចក្តីប្រកាស​រួម​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ការប្រឡង​យក​ប័ណ្ណបើកបរ និង​ការប្តូរ​ប័ណ្ណបើកបរ​
សេចក្តីប្រកាស​រួម​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ការប្រឡង​យក​ប័ណ្ណបើកបរ និង​ការប្តូរ​ប័ណ្ណបើកបរ​
សេចក្តីប្រកាស​រួម​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ការប្រឡង​យក​ប័ណ្ណបើកបរ និង​ការប្តូរ​ប័ណ្ណបើកបរ​
សេចក្តីប្រកាស​រួម​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ការប្រឡង​យក​ប័ណ្ណបើកបរ និង​ការប្តូរ​ប័ណ្ណបើកបរ​