ប្រកាស​រួម​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ក្រសួងសុខាភិបាល​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​សុខភាព​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ក្រសួងសុខាភិបាល​កាលពី​ម្សិលមិញ​បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ ស្តីពី​ការសម្រេច​កែប្រែ​តម្លៃ​សេវាសាធារណៈ លើ​ការចេញ​វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់​សុខភាព​៕ សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​ក​ម្អិ​ត​ដូចខាងក្រោម​៖

ប្រកាស​រួម​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ក្រសួងសុខាភិបាល​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​សុខភាព​
ប្រកាស​រួម​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ក្រសួងសុខាភិបាល​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​សុខភាព​
ប្រកាស​រួម​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ក្រសួងសុខាភិបាល​ស្តីពី​ការកែប្រែ​តម្លៃ​លើ​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​សុខភាព​