សាលាក្រុងច្បារមន ប្រើចំណាត់ការ ទៅលើអាជីវករ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ គ្មានប្រសិទ្ធភាព

កំពង់ស្ពឺ៖ សាលាក្រុងច្បារមន ប្រើចំណាត់ការ ទៅលើអាជីវករផ្សារកំពង់ស្ពឺ អ្នកលក់ដូរ ដែលមានការដាក់លក់ឥវ៉ាន់ នៅជុំវិញផ្សារទាំងមូលមិនឲ្យហួសពីអគារ១ ម៉ែត្រ កន្លះ នឹងមិនពង្រីក ឬសាងសង់តូបថ្មី ទម្រង់ ចាស់ ព័ទ្ធជុំវិញក្នុងបរិវេណផ្សារកំពូល ប្រាំកំពង់ស្ពឺ ប៉ុន្តែចំណាត់ការនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាព។

ចំណាត់ការ ដែលគ្មានប្រសោទ្ធភាពនោះ ក៏ព្រោះតែបច្ចុប្បន្ននេះ អាជីវករផ្សារកំពង់ស្ពឺដាក់លក់ឥវ៉ាន់ហូរហៀរ ហួសកំណត់ពីចំណាត់ការរបស់ សាលាក្រុងច្បារមន រហូតនៅលើផ្លូវកៅស៊ូ របស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើដំណើរ នឹងពង្រីកតូបសាងសង់ដំបូលថ្មី បន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ បណ្តាលធ្វើឲ្យចំណាត់ការរៀបរយ សណ្តាប់ធ្នាប់របស់សាលាក្រុងបាត់ប្រសិទ្ធភាព។

អាជីវករលក់ដូរ នៅលើផ្លូវយានយន្តនឹង ពង្រីកសាងសង់ តូបថ្មីកែប្រក់តូបហួសកិច្ចកំណត់ពីទម្រង់ចាស់ បណ្តាលធ្វើឲ្យ សណ្តាប់ធ្នាប់ផ្សារកំពង់ស្ពឺ បាត់នៅភាពគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរ នឹងជួបនៅការ លំបាកជារៀង រាល់ថ្ងៃ ទៅលើការរៀបចំ នឹងគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរនឹងសមត្ថកិច្ច បញ្ហាផ្នែកសណ្តាប់ធ្នាប់ ក៏ដូចវិស័យផ្នែកចរាចរណ៍ លើដងផ្លូវសាធារណៈ នៅជុំវិញផ្សារ កំពង់ស្ពឺទាំងមូលទៅលើគណៈកម្មការ ក៏ដូចសាលាក្រុងទាំងនេះ៕

សាលាក្រុងច្បារមន ប្រើចំណាត់ការ ទៅលើអាជីវករ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ គ្មានប្រសិទ្ធភាព

សាលាក្រុងច្បារមន ប្រើចំណាត់ការ ទៅលើអាជីវករ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ គ្មានប្រសិទ្ធភាព

សាលាក្រុងច្បារមន ប្រើចំណាត់ការ ទៅលើអាជីវករ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ គ្មានប្រសិទ្ធភាព

សាលាក្រុងច្បារមន ប្រើចំណាត់ការ ទៅលើអាជីវករ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ គ្មានប្រសិទ្ធភាព

សាលាក្រុងច្បារមន ប្រើចំណាត់ការ ទៅលើអាជីវករ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ គ្មានប្រសិទ្ធភាព

សាលាក្រុងច្បារមន ប្រើចំណាត់ការ ទៅលើអាជីវករ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ គ្មានប្រសិទ្ធភាព

សាលាក្រុងច្បារមន ប្រើចំណាត់ការ ទៅលើអាជីវករ ផ្សារកំពង់ស្ពឺ គ្មានប្រសិទ្ធភាព