រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត


រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

កាល​ពី​មុន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​គិត​ថា​ស្លៀក​សំលៀកបំពាក់​ពណ៌​ខ្មៅ​ទៅ​ចូលរួម​ពិធី​សំខាន់​ៗ​ដូចជា​មង្គលការ​ឬ​ខួប​កំណើត​គឺ​មិន​ស័ក្ដិសម។ ប៉ុន្តែ​នា​ពេល​ឥលូវ​ពណ៌​មួយ​​នេះ​គឺ​ពេញ​និយម​សម្រាប់​យុវវ័យ​ក្នុង​ការ​ស្លៀកចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​ទាំង​នោះ។ ថ្ងៃ​នេះ Sabay នឹង​ណែនាំ​​រ៉ូប​ពណ៌​ខ្មៅ​១០​ម៉ូដ​ ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ស្លៀក​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួបកំណើត៖

 

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

ចុចអាន៖អាវ​សាច់​ក្រណាត់​១០ម៉ូដ​ស័ក្ដិសម​សម្រាប់​បុរស​ពាក់​ទៅ​ធ្វើការ

ដោយ៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ designgab