កា​រ​​​​​​​​​​​​​​អត្ថា​​​​​​​​​​​​​​ធិ​ប្បាយ​​​​​​​​របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​ ​​”​​​​​​​​កម្ម​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​​​​ខ្មាំ​ង​​​​​​​​​​​”​​​​​​ ​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​ទី​​​​​​​​​ ​​​០៧-​០១​-​​​​​​​​២០​១៦

នៅ​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ទប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទាល់​​​​រ​​ប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​វិទ្យុ​​​​​​​​ ​​​​​Cool​​​ ​FM​​​​​ ​100.​7​​​​​​​​​ ​​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វីធី​​​​​​​​​​ ​​​​“​​​​កាពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​ខ្មាំង​​​​​​​​”​​​​​​​​​ ​​ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រឹក​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​​​​​​​​​​ទី​​​​​​​​ ​​​​​​​​០៧-​០១​-​​​​​​​​២០​១៦​​ ​​​​​វេលា​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោង​​​​​​​​​​​ ​​​6:00​am​​​​​ ​-​​7:00​​​​am​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​(​​វគ្គ​ទី១​​​)​​​​​​​​​ ​,​​ ​​​​​​7:00am ​​​​​​​-​​ ​​8:00am​​​​​​​ ​(​​​​វគ្គ​ទី​​២​​​​)​​​។​​​​​​​ ​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​កា​​​​​​​​​ពិត​​​​​​​​ ​​​​​ជា​​​​​​​​​អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀប​ចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ​​​​​​​​​​ ​​​បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រធាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​បទ​​​​​​​​​​​ ​​​​​​ពីរ​​​​​​​ ​គឺ​​​​​​ ​វគ្គ​​​​​​​ទី​​១​​ ស្តី​​​​​​​​​​ពីអន្តរជាតិ ​​(  Bangkok 2be China's rail hub នៅ​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ទប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទាល់​​​​រ​​ប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​វិទ្យុ​​​​​​​​ ​​​​​Cool​​​ ​FM​​​​​ ​100.​7​​​​​​​​​ ​​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វីធី​​​​​​​​​​ ​​​​“​​​​កាពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​ខ្មាំង​​​​​​​​”​​​​​​​​​ ​​ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រឹក​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​​​​​​​​​​ទី​​​​​​​​ ​​​​​​​​២៩-​១២​-​​​​​​​២០​១៥​​ ​​​​​វេលា​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោង​​​​​​​​​​​ ​​​6:00​am​​​​​ ​-​​7:00​​​​am​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​(​​វគ្គ​ទី១​​​)​​​​​​​​​ ​,​​ ​​​​​​7:00am ​​​​​​​-​​ ​​8:00am​​​​​​​ ​(​​​​វគ្គ​ទី​​២​​​​)​​​។​​​​​​​ ​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​កា​​​​​​​​​ពិត​​​​​​​​ ​​​​​ជា​​​​​​​​​អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀប​ចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ​​​​​​​​​​ ​​​បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រធាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​បទ​​​​​​​​​​​ ​​​​​​ពីរ​​​​​​​ ​គឺ​​​​​​ ​វគ្គ​​​​​​​ទី​​១​​ ស្តី​​​​​​​​​​ពីអន្តរជាតិ ​​(Traffic law penalty in Cambodia)​ ​​ ​​​​, ​​​​ វគ្គ​​​​​ទី​​​​​​២​​​ ​​ស្តីពីគ្រួសារ ​​​​​( WHT (2) Sun Chiang & Soong all Christian)​ 

​​​​​​​​​សូម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​​​​​បក​​​​​​​​​​​​​​​ស្រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ​ប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​​កា​​​​​ពិត​​​​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច​​​​​​​​​​​​​​​​​ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​​​៖​​​​​​​​​

វគ្គ​​​​​ទី​១

នៅ​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ទប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទាល់​​​​រ​​ប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​វិទ្យុ​​​​​​​​ ​​​​​Cool​​​ ​FM​​​​​ ​100.​7​​​​​​​​​ ​​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វីធី​​​​​​​​​​ ​​​​“​​​​កាពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​ខ្មាំង​​​​​​​​”​​​​​​​​​ ​​ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រឹក​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​​​​​​​​​​ទី​​​​​​​​ ​​​​​​​​០៧-​០១​-​​​​​​​​២០​១៦​​ ​​​​​វេលា​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោង​​​​​​​​​​​ ​​​6:00​am​​​​​ ​-​​7:00​​​​am​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​(​​វគ្គ​ទី១​​​)​​​​​​​​​ ​,​​ ​​​​​​7:00am ​​​​​​​-​​ ​​8:00am​​​​​​​ ​(​​​​វគ្គ​ទី​​២​​​​)​​​។​​​​​​​ ​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​កា​​​​​​​​​ពិត​​​​​​​​ ​​​​​ជា​​​​​​​​​អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀប​ចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ​​​​​​​​​​ ​​​បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រធាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​បទ​​​​​​​​​​​ ​​​​​​ពីរ​​​​​​​ ​គឺ​​​​​​ ​វគ្គ​​​​​​​ទី​​១​​ ស្តី​​​​​​​​​​ពីអន្តរជាតិ ​​(  Bangkok 2be China's rail hub នៅ​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ទប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទាល់​​​​រ​​ប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​វិទ្យុ​​​​​​​​ ​​​​​Cool​​​ ​FM​​​​​ ​100.​7​​​​​​​​​ ​​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វីធី​​​​​​​​​​ ​​​​“​​​​កាពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​ខ្មាំង​​​​​​​​”​​​​​​​​​ ​​ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រឹក​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​​​​​​​​​​ទី​​​​​​​​ ​​​​​​​​២៩-​១២​-​​​​​​​២០​១៥​​ ​​​​​វេលា​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោង​​​​​​​​​​​ ​​​6:00​am​​​​​ ​-​​7:00​​​​am​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​(​​វគ្គ​ទី១​​​)​​​​​​​​​ ​,​​ ​​​​​​7:00am ​​​​​​​-​​ ​​8:00am​​​​​​​ ​(​​​​វគ្គ​ទី​​២​​​​)​​​។​​​​​​​ ​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​កា​​​​​​​​​ពិត​​​​​​​​ ​​​​​ជា​​​​​​​​​អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀប​ចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ​​​​​​​​​​ ​​​បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រធាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​បទ​​​​​​​​​​​ ​​​​​​ពីរ​​​​​​​ ​គឺ​​​​​​ ​វគ្គ​​​​​​​ទី​​១​​ ស្តី​​​​​​​​​​ពីអន្តរជាតិ ​​(Traffic law penalty in Cambodia)​ ​​ ​​​​, ​​​​ វគ្គ​​​​​ទី​​​​​​២​​​ ​​ស្តីពីគ្រួសារ ​​​​​( WHT (2) Sun Chiang & Soong all Christian)​ 

​​​​​​​​​សូម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​​​​​បក​​​​​​​​​​​​​​​ស្រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ​ប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​​កា​​​​​ពិត​​​​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច​​​​​​​​​​​​​​​​​ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​​​៖​​​​​​​​​

វគ្គ​​​​​ទី​១វគ្គ​​​​​ទី​១ដោយ ធឿប វុទ្ធី

  • កា​រ​​​​​​​​​​​​​​អត្ថា​​​​​​​​​​​​​​ធិ​ប្បាយ​​​​​​​​របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​ ​​”​​​​​​​​កម្ម​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​​​​ខ្មាំ​ង​​​​​​​​​​​”​​​​​​ ​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​ទី​​​​​​​​​ ​​​០៧-​០១​-​​​​​​​​២០​១៦已关闭评论
  • 98 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/07  Category:ជីវិតនិងសង្គម