រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

កាលពីមុនមនុស្សមួយចំនួនគិតថា ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅ ទៅចូលរួមពិធីសំខាន់ៗ ដូចជា មង្គលការឬខួបកំណើត គឺមិនស័ក្ដិសម។ ប៉ុន្តែនាពេលឥលូវពណ៌មួយនេះ គឺពេញនិយមសម្រាប់យុវវ័យក្នុង ការស្លៀកចូលរួមក្នុងពិធីទាំងនោះ។ ថ្ងៃនេះ Sabay នឹងណែនាំរ៉ូបពណ៌ខ្មៅ១០ម៉ូដ ងាយស្រួលសម្រាប់មិត្តនារី ស្លៀកក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើត៖ 

រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

រ៉ូបខ្មៅ ១០ឈុត មិត្តនារីប្រហែលពេញចិត្ត សម្រាប់ចូលរួមខួបកំណើត

ប្រភព៖ សប្បាយ