ពន្ធនាគារ​កម្ពុជា ផ្ទុក​អ្នកទោស​លើស​ចំនួន​កំណត់​ជាង​២៣​ភាគរយ​

ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​