នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រាប់​ពលរដ្ឋ​ឈប់​ខ្វល់​រឿង​បណ្ណ​បើកបរ​ម៉ូតូ​

ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​